Tag Archives: อุตสาหกรรมการผลิต

ข้อกำหนดด้านอาหาร
คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร

  คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารนั้นความปลอดภัยของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด คุณภาพของอาหารไปจนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ประเทศไทยจึงได้มีการกำหนดข้อกำหนดด้านอาหารขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชากรไทย ความปลอดภัยด้านอาหารและความสำคัญต่อผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) หมายถึง การจัดการให้อาหารรวมถึงสินค้าเกษตรที่มีการนำมาทำเป็นอาหารเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์นั้นมีความปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน[...]