Videojet 6320

เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าบนซอง Videojet 6320

เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าและวันที่แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ อาทิ วันที่ผลิต/หมดอายุ Lot No. ลำดับการผลิต โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือวัสดุประเภทต่างๆ

Contact US Today! 02-892-1600