Applications – พิมพ์ลงบนโลหะ และกระป๋องอลูมิเนียม

ตัวเลือกสำหรับอุตสาหกรรม การพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิต พิมพ์ลงบนโลหะ และกระป๋องอลูมิเนียม

กระป๋องอลูมิเนียม เป็นหนึ่งในสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความเร็วที่สุด และต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์พิเศษ กระป๋องโลหะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความคงที่ และเมื่อผลิตภัณฑ์มีความต้องการหมึกพิมพ์สีชนิดพิเศษในการพิมพ์ จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การควบคุมคุณภาพของภาพของผลิตภัณฑ์

Contact US Today! 02-892-1600