Taptone – T550

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ Taptone รุ่น T550

สามารถตรวจคุณภาพการบรรจุ Vacuum, pressure, Fill level การติดฉลาก การปิดฝา เพื่อช่วยให้สินค้าผ่านมาตรฐานการผลิต

Contact US Today! 02-892-1600