อะไหล่

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ทั้งภายในและภายนอกเครื่องจักร ซึ่งต้องมีการเสื่อมหรือแปรสภาพไป หากเครื่องจักรนั้นมีการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของการสำรองอะไหล่ เป็นข้อสำคัญที่ต้องคำนึง เพราะหากชิ้นส่วนใด ชิ้นส่วนหนึ่งชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยน เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานหรือดำเนินการใดๆต่อได้