เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

VideoJet 9550

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Compact

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha Entry

เครื่องบาร์โค้ดและปิดฉลาก

Weber Alpha HSM