เอกสาร BRC. คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อสถานประกอบการ

ในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนั้น ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เพราะความปลอดภัยและมาตรฐานด้านต่างๆ เป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพและความเป็นสากลของกิจการของเรา เอกสาร BRC ก็คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม และในวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันครับว่า เอกสาร BRC คืออะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรต่อสถานประกอบการในทุกระดับ

Close-up of businessman explaining a financial plan to colleagues at meeting

เอกสาร BRC. คืออะไร

BRC หรือ The British Retail Consortium หมายถึง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันขององค์กรค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tesco, Sainsbury’s, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operation Group รวมถึง Asda Stores เป็นต้น จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม BRC คือการมุ่งเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ

  1. ระบบ HACCP system
  2. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)
  3. มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ (Factory Environment Standards)
  4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control)
  5. กระบวนการ (Process Control)
  6. บุคลากร (Personnel)

เอกสาร BRC จึงหมายถึงเอกสารการรับรองสถานประกอบการของเราว่า ผ่านข้อกำหนดด้านต่างๆ ตามที่ BRC กำหนดหรือไม่นั่นเอง

BRC คือ2

ความสำคัญของเอกสาร BRC. ต่อสถานประกอบการ

เนื่องจาก BRC คือการรวมกลุ่มขององค์กรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติในแวดวงอุตสาหกรรมด้านต่างๆ มาอย่างยาวนาน การที่สถานประกอบการของเราได้รับเอกสาร BRC และการรับรองที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จึงเป็นตัวช่วยยืนยันถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามระบบความปลอดภัยระดับสากล มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การอุตสาหกรรมต่างๆ และข้อกฎหมายของไทยและของสากล เอกสาร BRC  จึงเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ

นอกจากนี้การได้รับการรับรองเอกสาร BRC จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการและยังช่วยยกระดับให้ธุรกิจของเราได้มาตรฐานตามแบบสากลอีกด้วย

BRC คือ3

การได้รับรองเอกสาร BRC มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค

นอกจากการได้รับเอกสาร BRC จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคแล้ว จากข้อกำหนดส่วนต่างๆ ของ BRC ยังเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือสารต้องห้าม มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าสินค้าจะได้แพร่กระจายไปถึงมือผู้บริโภคแล้ว หากเกิดปัญหาใดๆ ก็ยังสามารถสอบถามหรือติดตามไปยังผู้ผลิตได้ตามมาตรฐานที่เอกสาร BRC กำหนดไว้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าต่างๆ ที่ได้ซื้อมานั้นจะมีความปลอดภัย มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้หากพบปัญหาใดๆ หลังการซื้อสินค้า