ความสำคัญของ เครื่องปิดฉลากสินค้า ต่ออุตสาหกรรมการผลิต

ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต

ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีหลากหลายขั้นตอนก่อนจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้สักชิ้น รวมถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งในการบรรจุภัณฑ์นี้เองที่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการนำสินค้าบรรจุหีบห่อแล้ว ยังต้องมีการพิมพ์ฉลากสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดหรือข้อมูลสำคัญของสินค้านั้นๆ ด้วย ซึ่งในการพิมพ์ฉลากนี่เองครับที่เครื่องปิดสติกเกอร์หรือเครื่องปะฉลากเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรม

ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต
ที่มาภาพ : designorbit.com

ความสำคัญของฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าเป็นสื่อกลางสำคัญที่มีข้อมูลจำเป็นที่ผู้บริโภคควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าชนิดนั้น ฉลากจะถูกปิดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกประเภทเสมอ เนื่องจากมีกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยฉลากสินค้าและรายละเอียดที่ผู้ผลิตต้องระบุไว้บนฉลากตราไว้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อกฎหมายนี้เป็นแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันในระดับสากลทั่วโลก ถือเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของสินค้าผ่านการอ่านฉลาก ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ฉลากสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อที่มองข้ามไปไม่ได้

Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ alpha compact weber_1

ประเภทของเครื่องปิดฉลากสินค้า

เครื่องปะฉลากหรือเครื่องปิดสติกเกอร์ที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมนั้นมีสองประเภทคือ เครื่องปะฉลากแบบอัตโนมัติและเครื่องปะฉลากแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องปะฉลากแต่ละประเภทก็เหมาะกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การปะฉลากขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ หรือการปิดสติกเกอร์บาโค้ดแบบต่อเนื่อง เป็นต้น

เครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์ Videojet 9550
เครื่องติดฉลากสินค้า alpha-compact

ความจำเป็นของเครื่องปิดฉลากสินค้าในอุตสาหกรรม

เนื่องจากฉลากสินค้าคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรครวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ เพราะสินค้าทุกชนิดต้องมีการบ่งบอกรายละเอียดและข้อมูลสำคัญต่างๆ ลงบนฉลากทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เครื่องปะฉลากหรือเครื่องปิดสติกเกอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ เพราะเครื่องจักรเหล่านี้เป็นตัวช่วยทุ่นแรงในการปิดฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลากหลายประเภทที่เหมาะกับงานในลักษณะต่างๆ กันออกไป

Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 9550_3

เพราะฉลากสินค้าคือองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด การใช้เครื่องจักให้เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างการเลือกใช้เครื่องปิดสติกเกอร์หรือเครื่องปะฉลากจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม และต้องเลือกใช้เครื่องปะฉลากที่เหมาะสมกับลักษณะบรรจุภัณฑ์หรือสายการผลิตสินค้าของเรามากที่สุดครับ ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ขั้นตอนหรือกระบวนการบรรจุสินค้าและการปิดฉลากสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด