OEE คืออะไร
OEE เครื่องมือรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตกับการประยุกต์ใช้ในสายบรรจุภัณฑ์

OEE เครื่องมือรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิต          ประสิทธิภาพและมาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากในสายการผลิตนั้น กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบกันอยู่ การควบคุม พัฒนาให้อุตสาหกรรมการผลิตได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการประกอบกัน ตัวหลักที่สำคัญก็คือเครื่องจักร เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เพียงสามารถขับเคลื่อนกลไกการทำงานได้เมื่อเปิดสวิตช์เท่านั้น แต่จะต้องทำงานได้เต็มกำลังของเครื่องและผลงานออกมาได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของ[...]