Category Archives: เรื่องน่ารู้ในอุตสาหกรรม

เรื่องน่ารู้ในอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องพิมพ์วันที่บนซองอาหาร
เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร

  เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ เพราะการเลือกชนิดซองหรือกล่องที่นำมาบรรจุต้องเหมาะสม ได้คุณภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยการแจ้งวันที่ผลิตหรือหมดอายุก็เป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้เช่นกัน ดังนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์วันที่ TTO ที่มีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นพิเศษ ความสำคัญของการพิมพ์วันที่ลงบนซองอาหาร การแจ้งวันที่ผลิต วันหมดอายุหรือข้อมูลอื่นๆ[...]

ข้อกำหนดด้านอาหาร
คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร

คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารนั้นความปลอดภัยของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด คุณภาพของอาหารไปจนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ประเทศไทยจึงได้มีการกำหนดข้อกำหนดด้านอาหารขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชากรไทย ความปลอดภัยด้านอาหารและความสำคัญต่อผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) หมายถึง การจัดการให้อาหารรวมถึงสินค้าเกษตรที่มีการนำมาทำเป็นอาหารเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์นั้นมีความปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีลักษณะเป็นอาหารที่ไม่บรสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง[...]

กฎหมาย อย.
ความสำคัญของเครื่องพิมพ์วันที่กับกฎหมาย อย.

  ความสำคัญของ เครื่องพิมพ์วันที่ กับ กฎหมาย อย. สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ การระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยและระดับสากลยังระบุให้ผู้ผลิตทำการบอกรายละเอียดของสินค้ารวมถึงวันผลิตและวันหมดอายุให้ชัดเจน ดังนั้นในหลายๆ ธุรกิจจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องพิมพ์วันที่มาใช้งานในกระบวนการผลิตสินค้าของตน วันที่ผลิต[...]

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน
หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO)

  หลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวไกลทำให้เรามีเครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในสายงานการผลิตได้อย่างหลากหลายในทุกขั้นตอน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอนนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับการพิมพ์วันที่ลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสายงานการผลิตสินค้า เพราะฉะนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวงอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน และบาร์โค้ดแบบความร้อนโดยระบบส่งผ่านเนื้อหมึกจากริบบอนเพื่อไปยึดติดกับพื้นผิวชิ้นงาน หรือ Thermal Transfer Overprinting (TTO)[...]

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร
เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ จำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างไร? เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ สำคัญอย่างไร? ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เรื่องสิทธิด้านต่างๆ ของตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงการที่ผู้ผลิตอาหารต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสารอาหาร ส่วนประกอบ ข้อมูลโภชณาการไปจนถึงวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องตื่นตัว และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนแก่ผู้บริโภค เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ จึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล ความสำคัญของการพิมพ์วันที่ข้างกล่อง สินค้าประเภทของสดและสินค้าเพื่อการบริโภคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร เช่น[...]

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ หรือ Laser
พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ควรเลือกใช้เครื่องไหนดี CIJ? หรือ Laser?

พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ขวดแก้วและขวดพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบรรจุภัณฑ์ในทางอุตสาหกรรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับของในบรรจุภัณฑ์นั้นจึงสำคัญมาก เพื่อผู้บริโภคได้เห็นข้อมูลจากชัดเจนในการเลือกซื้อสินค้า จึงต้องมีข้อมูลที่ผู้ผลิตจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ซื้อทราบ อย่างเช่น  วันที่ผลิต หมดอายุเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า และรหัสสินค้าที่ถือเป็นข้อมูลสินค้าฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการ พิมพ์รหัสสินค้าลงบนขวด ด้วยอุปกรณ์ในการพิมพ์ เช่น[...]